Regulamin Rekolekcji

organizowanych online

przez Fundację „ku Bogu” z siedzibą w Szczecinie

 

 • 1. Definicje
 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć w sposób następujący:
 2. a) Regulamin – niniejszy Regulamin;
 3. b) Organizator – Fundacja „ku Bogu”, adres: Szczecin (kod 70-463), ul. J. Piłsudskiego 24B/15, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu Sąd Gospodarczy VIII Wydział KRS pod nr 0000795759, NIP 7521459851, która organizuje Rekolekcje online dostępne na stronie internetowej rekolekcjeonline.pl;
 4. c) Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna uczestnicząca w Rekolekcjach online; jeżeli Uczestnik jest konsumentem jego prawa są regulowane w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (UPK);
 5. d) Strona – Uczestnik lub Organizator;
 6. e) serwis – serwis internetowy udostępniany Uczestnikowi przez Organizatora, który pozwala na udział w Rekolekcjach online;
 7. f) strona www – administrowana przez Usługodawcę strona internetowa pod adresem www.rekolekcjeonline.pl, na której zamieszczane są oferty dotyczące Rekolekcji online, jak również poprzez którą Uczestnik uzyskuje dostęp do serwisu.

 

 • 2. Postanowienia ogólne
 1. Rekolekcje organizowane przez Organizatora są zgodne z nauczaniem Kościoła Katolickiego.
 2. O ile Strony zgodnie nie postanowią inaczej ich prawa i obowiązku reguluje Regulamin.
 3. Regulamin jest udostępniany Uczestnikom za pośrednictwem serwisu oraz strony www w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
 4. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rejestracją w serwisie.
 5. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Zastrzega się, że konsumenta nie wiążą te postanowienia Regulaminu: a) które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu kodeksu cywilnego czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem konsumenta, b) które zostałyby zamieszczone w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 7. Uczestnicząc w Rekolekcjach Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów prawa.

 

 • 3. Prawa i obowiązki Uczestnika
 1. Uczestnik może zgłosić udział w Rekolekcjach za pośrednictwem strony internetowej pod adresem rekolekcjeonline.pl.
 2. Termin zgłoszenia uczestnictwa w Rekolekcjach upływa najpóźniej do godz. 24.00 w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia Rekolekcji oraz do wyczerpania przewidywanej przez Organizatora liczby Uczestników Rekolekcji.
 3. Za termin zgłoszenia uczestnictwa przyjmuje się termin ostatecznej rejestracji wybranych Rekolekcji, potwierdzonej przez Organizatora.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Rekolekcjach jest dokonanie opłaty przewidzianej przez Organizatora.
 5. Po każdym dniu Rekolekcji Uczestnik ma prawo skontaktowania się z Rekolekcjonistą i zadania bezpośrednio pytań związanych z tematem Rekolekcji.

 

 • 4. Zasady rejestracji
 1. Uczestnik wybiera Rekolekcje, w których chce uczestniczyć klikając przycisk REZERWUJ przy wybranym terminie Rekolekcji.
 2. Po kliknięciu przycisku REZERWUJ Uczestnik zostaje przekierowany na stronę, gdzie należy realizować opłatę za Rekolekcje.
 3. Na stronie z płatnością wymagane są tylko podstawowe informacje dotyczące Uczestnika: imię i adres e-mail.
 4. Płatności dokonuje się przy użyciu karty płatniczej. Płatność Uczestnik potwierdza przyciskiem REZERWUJĘ I PŁACĘ.
 5. Po dokonaniu płatności Uczestnik zostaje przekierowany na stronę, na której dokonuje ostatecznej rejestracji na wybrane Rekolekcje.
 6. Organizator potwierdza rejestrację Uczestnika wysyłając potwierdzenie z adresu e-mail …………………………….. na adres udostępniony e-mail Uczestnika oraz przesyłając kod dostępu (link aktywujący).
 7. Godzinę przed rozpoczęciem Rekolekcji Organizator przypomina Uczestnikowi o rozpoczęciu Rekolekcji.

 

 • 5. Prawa konsumenta

 

Organizator oświadcza, że w przypadku Uczestników będących konsumentami obowiązują następujące postanowienia:

 

 1. konsument ma prawo rozwiązać umowę w sytuacjach opisanych w obowiązujących przepisach prawnych;
 2. z zastrzeżeniem c) poniżej, poucza się, że:

–    konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa albo na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem jednak odmiennych postanowień UPK, w tym jej art. 38 (zob. pkt c), art. 27 UPK, oraz pozostałych przepisów zawartych w rozdziale 4 UPK;

–    stosownie do art. 28 UPK, bieg ww. 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy, tj. od dnia dokonania ostatecznej rejestracji na wybrane Rekolekcje;

–    do zachowania przez konsumenta terminu, o którym mowa powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem; oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail ……………………….; wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do Regulaminu;

–    Organizator ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa powyżej;

–    postanowienia dotyczące zwrotu kosztów w przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pkt h) – i);

 1. c) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie

przysługuje konsumentowi jeżeli Organizator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu

świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od umowy; informuje się zatem, że z chwilą rozpoczęcia wybranych Rekolekcji, których termin jest znany konsumentowi Uczestnik traci prawo odstąpienia od umowy;

 1. d) zastrzega się, że jeśli, wbrew intencjom Organizatora, okazałoby się, że pkt b) – c) powyżej,

zawierają postanowienia niezgodne z powszechnie obowiązującymi obligatoryjnymi przepisami prawa w ich miejsce stosuje się te przepisy;

 1. e) konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w UPK;
 2. f) jeżeli Regulamin zawierałby, wbrew intencjom Organizatora, postanowienia mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia UPK, to takie postanowienia byłyby nieważne, a w ich miejsce miałyby zastosowanie przepisy UPK;
 3. g) najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową Organizator winien poinformować go – o ile informacje te nie wynikają już z okoliczności – w sposób jasny i zrozumiały zarówno o głównych cechach świadczenia, z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobie porozumiewania się z konsumentem; zatem, jeżeli z Regulaminu nie wynika co innego, Organizator informuje, że będzie porozumiewał się z konsumentem w drodze elektronicznej na ostatni podany przez niego adres poczty elektronicznej lub telefonicznie, o ile konsument wyrazi zgodę na ten sposób porozumiewania się; świadczenie dotyczy organizacji i udostępnienia Rekolekcji online, które Uczestnicy mogą odbierać w formie audio-video na żywo, po dokonaniu ustalonej opłaty i rezerwacji wybranych Rekolekcji;
 4. h) w przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta (zob. b) Organizator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Organizator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami (art. 32 ust. 2 UPK);
 5. i) konsument nie ponosi kosztów określonych w art. 36 UPK w całości lub w części, za czas do

odstąpienia od umowy, jeżeli Organizator nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy i skutkach jego wykonania zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 UPK.

 

 

 • 6. Prawa i obowiązki Organizatora
 1. W przypadku gdyby, z przyczyn losowych lub innych, dane Rekolekcje nie mogły się odbyć w ustalonym terminie, Organizator zastrzega możliwość odwołania Rekolekcji lub zaproponowania Rekolekcji w innym terminie. W takim przypadku Uczestnik zostanie o tym powiadomiony niezwłocznie poprzez stronę rekolekcjeonline.pl lub na adres e-mail Uczestnika.
 2. Opłata za Rekolekcje w sytuacji opisanej w ust. 1 podlega zwrotowi, chyba że Uczestnik wyrazi zgodę na udział w Rekolekcjach w innym terminie.
 3. Organizator dopełni wszelkiej należytej staranności, aby transmisja Rekolekcji przebiegała bez żadnych zakłóceń, usterek i niedogodności dla Uczestników.
 4. W celu prawidłowego korzystania z serwisu Uczestnik powinien używać programów komputerowych oraz sprzętu spełniających wymagania opisane na stronie rekolekcjeonline.pl.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub niemożność uczestniczenia w Rekolekcjach spowodowane:
 6. a) podaniem nieprawdziwych danych w procesie rejestracji, w tym wadliwego adresu poczty

elektronicznej,

 1. b) niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem operacji rejestracji, jeśli spowodowane zostało to wadą teletransmisyjną, techniczną, awarią urządzeń lub przerwaniem połączenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora, oraz za inne problemy techniczne leżące po stronie Uczestnika, które uniemożliwiają całkowicie lub częściowo udział w Rekolekcjach,
 2. c) siłą wyższą, przez którą rozumie się np. powódź, pożar, zamieszki, blokady dróg, wojnę, atak terrorystyczny,

–           w takich wypadkach opłata za Rekolekcje nie podlega zwrotowi.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu serwisu spowodowane niedozwolonym działaniem osób trzecich, niekompatybilnością serwisu z infrastrukturą informatyczną Uczestnika lub siłą wyższą – w takich wypadkach opłata za Rekolekcje nie podlega zwrotowi.

 

 • 7. Reklamacje
 1. Reklamacje dotyczące problemów z korzystaniem z serwisu mogą być zgłaszane Organizatorowi pocztą elektroniczną na adres e-mail ……………
 2. Każda reklamacja powinna zawierać:
 3. a) dane Uczestnika oraz adres poczty elektronicznej użyty podczas rejestracji;
 4. b) szczegółowy opis problemu.
 5. Prawidłowo złożona reklamacja będzie rozpatrywana przez Organizatora niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia jej zgłoszenia w sposób wyżej podany. Załatwienie reklamacji będzie polegać na wskazaniu, czy problemy z korzystaniem z serwisu wynikły z przyczyn leżących po stronie Organizatora, czy też z innych; jeżeli będzie możliwe (bez ponoszenia kosztów przez Organizatora) takie ustalenie, Organizator wskaże te inne przyczyny.
 6. Dostrzeżone przez Uczestnika wady serwisu będą usuwane przez Organizatora jedynie w miarę ich doskonalenia. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania ich usunięcia w określonym terminie.
 7. Dodatkowo w przypadku konsumentów Organizator informuje, że:
 8. a) istnieje możliwość skorzystania przez nich z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności: poprzez dobrowolną mediację, prowadzoną przez wojewódzkie inspektoraty Państwowej Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały, przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi, działającymi przy wojewódzkich inspektoratach Państwowej Inspekcji Handlowej; informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów w tym trybie znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl;
 9. b) nadto konsument może zwrócić się o pomoc do powiatowego rzecznika konsumentów; powiatowi rzecznicy konsumentów są zlokalizowani przy starostwach powiatowych lub urzędach miasta (w przypadku miast na prawach powiatu), a ich zadaniem jest udzielanie wsparcia merytorycznego, w tym bezpłatnej pomocy prawnej, konsumentom; więcej informacji znajduje się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

 

 • 8. Prawa autorskie
 1. Wszelkie materiały (wystąpienia, nagrania, treści, teksty, zdjęcia itp.) prezentowane w trakcie Rekolekcji są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 1231), a ich utrwalanie, kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z nich na innych polach eksploatacji w celach innych niż bezpośrednio związane z uczestnictwem w Rekolekcjach – w celach komercyjnych lub prywatnych, w całości lub w części – jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej określonej w ww. ustawie, a także wiąże się z cywilną odpowiedzialnością odszkodowawczą.
 2. Zabrania się również przekazywania danych do logowania aktywującego transmisję Rekolekcji bez zgody Organizatora.

 

 • 9. Dane osobowe
 1. Dane osobowe podlegają ochronie prawnej. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO) jest Organizator.
 2. Dane osobowe zbierane są w trakcie procesu rejestracji. Dane te przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie zgody Uczestnika wyrażonej podczas zgłoszenia na Rekolekcje.
 3. Dane te będą przetwarzane jedynie w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Rekolekcji, w tym: kontaktu ze strony Organizatora w celu potwierdzenia zgłoszenia Uczestnika, informowania o odwołaniu Rekolekcji.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwiać wzięcie udziału w Rekolekcjach.
 5. Dane przetwarzane w celu przeprowadzenia Rekolekcji będą przetwarzane do czasu ich zrealizowania, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na zanonimizowanie tych danych; cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; z uwzględnieniem okresu niezbędnego na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń; w każdym przypadku nie dłużej niż trzy lata po zakończeniu Rekolekcji.
 6. Administrator może w celach wskazanych w ust. 3 przetwarzać następujące kategorie danych zwykłych Uczestników: imię, adres elektroniczny (email), opcjonalnie numer telefonu, zebrane w trakcie rejestracji na Rekolekcje.
 7. Każdy Uczestnik ma prawo do:

1) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii oraz prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych;

2) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes UODO, gdy uzna, że przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Do danych osobowych mogą mieć dostęp podmioty współpracujące z Organizatorem przy organizacji Rekolekcji, firmy informatyczne, firmy prawnicze, firmy świadczące usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów – jedynie w zakresie związanym z celem niniejszego przetwarzania danych, na podstawie łączących te podmioty z Organizatorem umów, przewidującymi zachowanie wszelkich środków organizacyjnych i technicznych chroniących dane osobowe.
 2. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego czy do organizacji międzynarodowej.
 3. Dane osobowe Uczestników nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania danych.

 

 • 10. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również przepisy dotyczące sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Uczestnikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronie rekolekcjeonline.pl informacji o zmianie. Korzystanie przez Uczestnika z serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji.

Tu możesz pobrać formularz odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży [POBIERZ]